Đoàn kiểm tra, giám sát Hội CCB tỉnh Thái Nguyên làm việc tại huyện Đồng Hỷ.

Thông tư 03/2020/TT-BLĐTBXH (sau đây gọi tắt là Thông tư 03) có hiệu lực từ ngày 1-4-2020, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh về chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí và chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác Hội.

Sau hơn 3 năm, Thông tư 03 đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên Hội CCB Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của các CCB. Việc quan tâm, dành nguồn lực cho thực hiện các chính sách đối với CCB thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với Người có công nói chung, CCB nói riêng.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư 03, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện, các cấp Hội CCB còn có nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện, phối hợp với Bộ LĐTBXH giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền.

Để đảm bảo các chế độ chính sách cho hội viên, hằng năm, các cấp Hội lập kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát về tình hình tổ chức, quán triệt, tuyên truyền và hình thức, phương pháp, quy trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với hội viên CCB. Các đoàn kiểm tra, giám sát tiếp thu các ý kiến trao đổi  về những khó khăn, vướng mắc để đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời có hướng giải quyết, khắc phục.

Từ đầu năm 2023, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức 2 Đoàn kiểm tra, giám sát tại các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang. Nhìn chung, công tác hướng dẫn kê khai hưởng chế độ, chính sách cho CCB đảm bảo đúng, đủ theo quy định; công tác tổ chức xét duyệt, thẩm định thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác đúng quy trình; công tác chi trả chế độ được thực hiện kịp thời, chính xác.

Tại tỉnh Lạng Sơn, tổng số thẻ BHYT được cấp đổi mới và đổi thẻ do thay đổi mã đối tượng, mã mức hưởng chế độ BHYT là 1.590 thẻ. Hằng năm, có hơn 660 người được cấp thẻ BHYT theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định 157/2016/NĐ-CP.

Tại tỉnh Bắc Giang, có 18.792/20.234 CCB phục viên, xuất ngũ có thẻ BHYT ghi mã mức hưởng số 4 được đổi sang mã số 2; 5.488/5.957 CCB đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng  có thẻ BHYT ghi mã mức hưởng số 3 được đổi sang mã số 2; 248/263 CCB chuyển ngành, đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có thẻ BHYT ghi mã số 4 được đổi sang mã số 2… Chế độ mai táng phí được chi trả kịp thời, đúng đối tượng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Thông tư 03, một số địa phương còn gặp khó khăn như: Sự phối hợp của một số cơ quan, ban, ngành trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB có thời điểm còn thiếu đồng bộ, dẫn đến việc một số nơi triển khai chậm; công tác tuyên truyền, quá triệt triển khai thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định 157/2016/NĐ-CP chưa thường xuyên dẫn đến còn một bộ phận CCB chưa nắm rõ quyền, nghĩa vụ cũng như vai trò, trách nhiệm của Hội CCB các cấp; việc triển khai thực hiện một số chế độ, chính sách chưa thực sự linh hoạt, hiệu quả, đặc biệt trong xử lý các trường hợp giấy tờ gốc bị rách, hỏng… Bên cạnh đó, nhiều cấp Hội đề xuất chế độ BHYT cho các hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia Quân đội sau ngày 30-4-1975 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở tuyến sau và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ.

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội CCB trong tình hình mới, các cấp Hội cần tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực phối hợp kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định

Mai Phương